Jump to content

25C. Belgian Golden Strong Ale


Hoperator

Recommended Posts

Ogólne wrażenie:

Jasne, złożone, musujące, mocne ale w stylu belgijskim, wysoko odfermentowane i posiadające nuty owocowe i chmielowe bardziej niż fenolowe.

 

Aromat:

Złożony z wyraźnymi estrami owocowymi, umiarkowanie przyprawowy z niskimi do umiarkowanych aromatami alkoholowymi i chmielowymi. Estry przypominają „lekkie” owoce, takie jak gruszki, pomarańcze, jabłka. Umiarkowana do umiarkowanie niskiej przyprawowa, pieprzna fenolowość. Często jest wyczuwalny niski do umiarkowanego, ale jednak wyróżniający się perfumowy, kwiatowy charakter chmielu. Alkoholowość jest łagodna, przyprawowa, perfumowa, a jej intensywność jest niska do umiarkowanej. Bez aromatów rozpuszczalnikowych lub mocno alkoholowych. Charakter słodowy jest lekki i od nieco zbożowo-słodkiego do niemal neutralnego.

 

Wygląd:

Kolor od żółtego do średnio złotego. Dobra przejrzystość. Musujące. Masywna, długo pozostająca, zwarta, często perlista biała piana pozostawiająca przy opadaniu charakterystyczną belgijską koronkę.

 

Smak:

Połączenie owocowości, przyprawowości i alkoholowości wsparte łagodnym charakterem słodu. Estrowość przypomina gruszki, pomarańcze lub jabłka. Niskie do umiarkowanie niskich pieprzowe fenole. Często wyczuwalny jest niski do umiarkowanego przyprawowy charakter chmielu. Alkoholowość jest łagodna i przyprawowa, a jej intensywność niska do umiarkowanej. Typowa goryczka od średniej do wysokiej, pochodząca z kombinacji goryczki chmielowej i produkowanych przez drożdże fenoli. Mocne nagazowanie i goryczka prowadzi do wytrawnego finiszu z niskim do umiarkowanego gorzkim posmakiem.

 

Odczucie w ustach:

Bardzo wysoko nagazowane, musujące. Lekka do średniej treściwość, chociaż lżejsza niż może to sugerować wysoki ekstrakt. Łagodne, ale wyczuwalne alkoholowe „ciepełko”. Bez rozpuszczalnikowego ani mocno rozgrzewającego alkoholowego charakteru.

 

Komentarze:

Nawiązania do diabła są obecne w nazwach wielu komercyjnych przykładów tego stylu, odnoszą się do ich alkoholowej mocy i są hołdem dla jednego z pierwszych przykładów tego stylu, piwa Duvel. Najlepsze przykłady stylu są złożone i delikatne. Wysokie nagazowanie pomaga wydobyć wiele smaków i podnieść odczuwalność wytrawnego finiszu. Tradycyjnie kondycjonowane w butelce (lub refermentowane w butelce).

 

Historia:

Oryginalnie stworzone przez browar Moortgat po pierwszej wojnie światowej jako odpowiedź na rosnącą popularność pilznerów.

 

Charakterystyczne składniki:

Słód pilzneński z ważnymi cukrowymi dodatkami. Powszechnie używany jest Styrian Goldings lub chmiel w typie Saaza. Stosowane są szczepy belgijskich drożdży, takie które wytwarzają estry owocowe, przyprawowe fenole i wyższe alkohole – często przy wsparciu nieco wyższych temperatur fermentacji. Bardzo miękka woda. Dodawanie przypraw nie jest tradycyjne, ale jeśli są obecne, powinny odgrywać rolę drugoplanową.

 

Porównanie stylu:

Mocno przypomina Tripla, ale może być jeszcze jaśniejsze, mniej treściwe i jeszcze bardziej wyraziste i wytrawne. Wytrawniejszy finisz i mniejsza treściwość służy temu, aby bardziej wyczuwalne było zdecydowane chmielenie i charakter drożdży. Zmierza się do stosowania drożdży które sprzyjają wytwarzaniu estrów (szczególnie o charakterze owoców jabłkowatych (ang. pome fruits)) bardziej niż przyprawowości.

 

Parametry:

Gęstość początkowa: 17 – 22,7°Blg

Gęstość końcowa: 1,3 – 4,1°Blg

Goryczka: 22 - 35 IBUs

Barwa: 3 - 6 SRM

Zawartość alkoholu: 7,5 – 10,5% obj.

 

Przykłady komercyjne:

Brigand, Delirium Tremens, Dulle Teve, Duvel, Judas, Lucifer, Piraat, Russian River Damnation.

 

 

 

 

 

Overall Impression:

A pale, complex, effervescent, strong Belgian-style ale that is highly attenuated and features fruity and hoppy notes in preference to phenolics.

 

Aroma:

Complex with significant fruity esters, moderate spiciness and low to moderate alcohol and hop aromas. Esters are reminiscent of lighter fruits such as pears, oranges or apples. Moderate to moderately low spicy, peppery phenols. A low to moderate yet distinctive perfumy, floral hop character is often present. Alcohols are soft, spicy, perfumy and low-tomoderate in intensity. No hot alcohol or solventy aromas. The malt character is light and slightly grainy-sweet to nearly neutral.

 

Appearance:

Yellow to medium gold in color. Good clarity. Effervescent. Massive, long-lasting, rocky, often beady, white head resulting in characteristic Belgian lace on the glass as it fades.

 

Flavor:

Marriage of fruity, spicy and alcohol flavors supported by a soft malt character. Esters are reminiscent of pears, oranges or apples. Low to moderately low phenols are peppery in character. A low to moderate spicy hop character is often present. Alcohols are soft and spicy, and are low-to-moderate in intensity. Bitterness is typically medium to high from a combination of hop bitterness and yeast-produced phenolics. Substantial carbonation and bitterness leads to a dry finish with a low to moderately bitter aftertaste.

 

Mouthfeel:

Very highly carbonated; effervescent. Light to medium body, although lighter than the substantial gravity would suggest. Smooth but noticeable alcohol warmth. No hot alcohol or solventy character.

 

Comments:

References to the devil are included in the names of many commercial examples of this style, referring to their potent alcoholic strength and as a tribute to the original example (Duvel). The best examples are complex and delicate. High carbonation helps to bring out the many flavors and to increase the perception of a dry finish. Traditionally bottleconditioned (or refermented in the bottle).

 

History:

Originally developed by the Moortgat brewery after WWI as a response to the growing popularity of Pilsner beers.

 

Characteristic Ingredients:

Pilsner malt with substantial sugary adjuncts. Saazer-type hops or Styrian Goldings are commonly used. Belgian yeast strains are used – those that produce fruity esters, spicy phenolics and higher alcohols – often aided by slightly warmer fermentation temperatures. Fairly soft water. Spicing is not traditional; if present, should be a background character only.

 

Style Comparison:

Strongly resembles a Tripel, but may be even paler, lighter-bodied and even crisper and drier; the drier finish and lighter body also serves to make the assertive hopping and yeast character more prominent. Tends to use yeast that favor ester development (particularly pome fruit) over spiciness in the balance.  

 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.